konkurss_logo

8.-12. klašu skolēnu eseju konkurss

„Daudzveidīgā Latvija:
ebreju kopiena Latvijas vēsturē un mūsdienās”

NOLIKUMS

1. KONKURSA RĪKOTĀJI UN ATBALSTĪTĀJI:
Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome, muzejs “Ebreji Latvijā” un Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs.
Konkursu finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

2. KONKURSA MĒRĶIS:
Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas, savas pilsētas un novada ebreju vēsturi, kultūru un tradīcijām, īpaši par ebreju devumu Latvijas valsts attīstībā, sabiedriskajā, ekonomiskajā, politiskajā un kultūras dzīvē.

3. KONKURSA DALĪBNIEKI
Eseju konkursā var piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu 8.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu skolēni.
Katrs skolēns var iesniegt vienu eseju.

4. KONKURSA DARBA NOFORMĒJUMS
Eseja jāiesniedz datorrakstā latviešu vai krievu valodā,
šrifts – Times New Roman burtu lielums – 12, nepārsniedzot 1500 vārdu apjomu.
Esejas titullapā jānorāda darba nosaukums, autora vārds, uzvārds, vecums, skola, klase, tālrunis, e-pasta adrese, konsultanta – skolotāja vārds, uzvārds, skola, tālrunis, e-pasta adrese.

5. KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA
Esejas ar norādi “Eseju konkursam” sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected] līdz 2017. gada 5. aprīlim.

6. KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
Konkursam iesniegtās esejas izvērtē un uzvarētājus nosaka konkursa vērtēšanas komisija līdz 2017. gada 12. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks paziņoti, nosūtot informāciju personīgi uz konkursa dalībnieku un konsultantu norādītajām e-pasta adresēm.

Konkursa darbi tiek vērtēti 2 grupās:
– 8.-9. klašu skolēnu grupa
– 10.-12. klašu skolēnu grupa

Darbu vērtēšanas kritēriji:
Esejas tiks vērtētas pēc satura, atbilstības tēmai, emocionālā vēstījuma un izteiksmības, kā arī arhīvu, muzeju un bibliotēku materiālu izmantošanas.

7. APBALVOŠANA
Visi konkursa dalībnieki un konsultanti saņems apliecības par piedalīšanos konkursā.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2017. gada 26. aprīlī Rīgas Ebreju kopienas namā Skolas ielā 6.
Konkursa uzvarētājiem tiks pasniegti diplomi un balvas, konsultantiem – pateicības raksti un balvas.
Konkursa balvu fonds – 500 EUR.

8. PAPILDU INFORMĀCIJA PAR KONKURSU
Konkursam iesūtītās esejas paliek konkursa rīkotāju īpašumā.
Iesniedzot darbu, tā autors piekrīt, ka visas tiesības uz konkursam iesniegto eseju ir konkursa rīkotājiem.
Konkursa rīkotāji, norādot autoru, drīkst bez atlīdzības publiskot un publicēt darbu pēc saviem ieskatiem un izmantot to izglītības programmu vajadzībām.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar muzeja “Ebreji Latvijā” kontaktpersonu Svetlanu Pogodinu, tālr. 29346610, [email protected]