+371 67289549
Skolas iela 6, Riga, LV-1010

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Pārzinis

1.1 Personas datu pārzinis ir biedrība “Rīgas Ebreju kopiena”, reģ. Nr. 40008000511, juridiskā adrese: Skolas iela 6, Rīga, LV-1010 (turpmāk tekstā – “Biedrība”). Jautājumos par personas datu apstrādi ar mums var sazināties pa e-pastu: [email protected] vai rakstot mums uz juridisko adresi.

2. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

2.1 Biedrība var apstrādāt personas datus sekojošiem nolūkiem:

2.1.1. Biedrības noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanai;
2.1.2 likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpildei;
2.1.3. Biedrības pakalpojumu reklamēšanai;
2.1.4. biedru pieteikumu apstrādei, biedru identificēšanai, uzņemšanai un izslēgšanai;
2.1.5. Norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai. Mērķis attiecas uz norēķinu ar personu ietvaros veiktajām aktivitātēm,
2.1.6. biedru reģistra veidošanai un uzturēšanai;
2.1.7. darbinieku, klientu, partneru vai citu datu subjektu identificēšanai;
2.1.8. grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldībai. Mērķis attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u.tml.;
2.1.9. pasākumu/programmu/projektu izstrādei, attīstībai un īstenošanai;
2.1.10. pakalpojumu saņēmēju identificēšanai un apkalpošanai;
2.1.11. ziedojumu piesaistei un finansējuma saņemšanai;
2.1.12. iebildumu, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
2.1.13. saziņas uzturēšanai ar Biedrības darbiniekiem, klientiem, partneriem, pakalpojumu saņēmējiem vai citiem datu subjektiem;
2.1.14. statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
2.1.15. zinātniskās un vēsturiskās pētniecības nolūkos;
2.1.16. Biedrības tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
2.1.17. likumisko interešu aizsardzībai;
2.1.18 saistošo normatīvo aktu izpildei;
2.1.19. arhivēšanas nolūkos;
2.1.20 citos nolūkos, ja par to ir informēts datu subjekts.

2.2. Jebkurā no minētajiem gadījumiem Biedrība apstrādā personas datus tikai ciktāl to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.

2.3. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:

2.3.1. normatīvo aktu prasības;
2.3.2. līgumiskās attiecības;
2.3.3. datu subjekta piekrišana;
2.3.4. Biedrības leģitīmās intereses.

2.4. Biedrības leģitīmās intereses:

2.4.1. veikt Biedrības darbību;
2.4.2. nodrošināt Biedrības noslēgto līgumu saistību izpildi;
2.4.3. nodrošināt efektīvus Biedrības pārvaldības procesus;
2.4.4. reklamēt Biedrības darbību un informēt par Biedrības darbību sabiedrību;
2.4.5. vērsties valsts, pašvaldības un tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;
2.4.6. nodrošināt Biedrības, tās biedru, darbinieku, partneru un klientu saistību izpildi;
2.4.7. nodrošināt Biedrības darbinieku un apmeklētāju drošību, tai skaitā novērst draudus un noziedzīgos nodarījumus;
2.4.8. veikt drošības pasākumus, lai apsargātu Biedrības īpašumu un tiesības.

3. Kā Biedrība iegūst personas datus

3.1. Informācija, ko Biedrība iegūst par datu subjektu, ir atkarīga no darījuma satura. Pārsvarā dati tiek iegūti no datu subjekta.

4. Videonovērošana

4.1. Biedrības telpās, struktūrvienībās un pieguļošā teritorijā tiek veikta videonovērošana un ierakstīšana. Videonovērošanas mērķis:

4.1.1. aizsargāt darbinieku, apmeklētāju un citu personu veselību un dzīvību;
4.1.2. aizsargāt Biedrības īpašumu;
4.1.3. novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un likuma pārkāpumus.

4.2. Videonovērošana nenozīmē personas automātisku identifikāciju. Mēs izmantosim videoierakstu tikai noteiktajos gadījumos, lai sasniegtu norādītos mērķus.

4.3. Mēs uzglabāsim videoierakstu līdz 3 mēnešiem. Gadījumos, kad ieraksts ir nepieciešams kā pierādījums civilprocesā, administratīvā procesā, kriminālprocesā vai citu juridisko procedūru ietvaros, mēs paturam sev tiesības saglabāt ierakstu tik ilgi, cik nepieciešams.

5. Personas datu kategorijas

5.1. Personas datu kategorijas, kuras Biedrība lielākoties, bet ne tikai, apstrādā, ir:

5.1.1. Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums (atsevišķos gadījumos dokumenta dati);
5.1.2. Kontaktinformācija: adrese, e-pasts, tālruņa numurs;
5.1.3. Profesionālie dati: izglītība, amats, darba vieta;
5.1.4. Īpašas kategorijas personas dati: etniskā piederība, reliģiskā un/vai filozofiskā piederība, veselības dati;
5.1.5. Dati par personas ienākumiem;
5.1.6. Papildus informācija par personas biogrāfiju;
5.1.7. Dati, kas iegūti, pildot tiesību aktos paredzētos pienākumus;
5.1.8. Dati par dalību Biedrības programmās, pasākumos, projektos;
5.1.9. Videonovērošanas rezultātā iegūtie dati.

6. Personas datu nodošana

6.1. Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot  Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

6.2. Pastāvošo saistību izpildes pienācīgai izpildei, kā arī savās leģitīmās interesēs Biedrība var nodot personas datus ārpakalpojumu sniedzējiem tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Biedrības sadarbības partneri var apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar pārziņa norādījumiem un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai noslēgto līgumu saistību izpildei Biedrības uzdevumā. Šiem uzņēmumiem tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

6.3. Atsevišķu programmu, projektu un pasākumu realizācijai, gadījumos kad Biedrībai ir tiesiskais pamats, datu subjekta personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ valstīm nolūkā izpildīt līgumiskās attiecības, piesaistīt finansējumu, sniegt palīdzību datu subjektam.

6.4.Biedrība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. Biedrība aizsargā personas datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, lai dati būtu pienācīgi aizsargāti katrā datu apstrādes posmā.

 7. Glabāšanas periods

7.1 Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu, Biedrības leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

7.2. Beidzoties datu glabāšanas termiņam dati tiks iznicināti.

8. Automatizētu lēmumu pieņemšana

8.1. Biedrība neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

9. Datu subjekta tiesības un pienākumi

9.1. Datu subjektam ir tiesības:

9.1.1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Biedrībā.
9.1.2. Pieprasīt piekļuvi saviem datiem;
9.1.3. ja informācija par datu subjektu ir nepareiza vai nepilnīga, subjektam ir tiesības sniegt Biedrībai aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
9.1.4. atsaukt piekrišanu;
9.1.5. atsevišķos gadījumos iebilst pret datu apstrādi, ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus.

9.2. Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

9.3. Biedrība izskatīs datu subjektu sūdzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja neizdosies panākt risinājumu, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

9.4. Biedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā.

9.5. Datu subjektam ir pienākums:
9.5.1. Saprātīgā laikā sniegt Biedrībai aktuālo informāciju par izmaiņām savos personas datos;
9.5.2. Pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar šo privātuma politiku.